เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0 จัดทำโดย : จักรกฤษณ์ แสงแก้ว พิมพ์
 Untitled Document

เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0

ขั้นที่ 1 ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม Visual C++ 6.0 ผู้อ่านต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 6.0
เอาไว้ภายในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นลำดับแรก รายละเอียดการติดตั้ง Visual C++ ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึง เพราะผู้เขียนอนุมานไว้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ติดตั้ง Visual C++ เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Visual C++ มาพร้อมกับชุดเต็มของ Visual Studio ซึ่งประกอบด้วย Visual C++ , Visual Basic และ InterDev

ขั้นที่ 2 เรียกโปรแกรม Visual C++ โดยการเลือก Start > Programs > Microsoft Visual Studio 6.0 ตามด้วย Microsoft Visual C++ 6.0 ดังภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้

ขั้นที่ 3 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมหลักของ Visual C++ จะแจ้ง Tip of the Day ให้ท่านทราบเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน Visual C++ ถ้าท่านไม่ต้องการให้ไดอะล็อกดังกล่าว ปรากฎในทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม Visual C++ ให้คลิ๊กเอาเครื่องถูกออกจากช่อง Show tips at startup

ขั้นที่ 4 ภาพด้านล่างนี้คือหน้าจอหลักของโปรแกรม Visual C++ ซึ่งประกอบด้วย เมนูต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย รายละเอียดดังกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือและเมนูต่าง ๆ จะพูดถึงในบทต่อ ๆ ไป

ขั้นที่ 5 เริ่มต้นสร้างโปรแกรมด้วยการคลิ๊กเลือก File > New หรือสามารถใช้ Ctrl + N ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน
การทำเช่นนี้หมายถึงการกำลังจะเริ่มต้นสร้างโค๊ดภาษาซีขึ้นมาใหม่ คล้ายกับการพิมพ์เอกสารใหม่ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทั่ว ๆ ไป

ขั้นที่ 6 เราสามารถสร้างแอพลิเคชั่นในแบบต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่ง Visual C++ สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลากหลาย ในขั้นตอนเบื้องต้นเราจะเลือกการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานที่ Dos Prompt ดังนั้นให้ผู้อ่านเลือก Win32 Console Application จากนั้นที่ช่อง Location: ให้ป้อนโฟล์เดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์โปรเจ็คของเรา ผู้เขียนเก็บไว้ที่ C:\VC ถัดมาในช่อง Project Name: ให้ป้อนชื่อโปรเจ็ค ตอนนี้ผู้เขียนให้โปรเจ็คนี้ชื่อว่า helloworld ดังนั้นป้อนคำว่า helloworld ลงไป เมื่อพร้อมแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK

ขั้นที่ 7 ในลำดับถัดมาโปรแกรม Visual C++ จะให้เราเลือกชนิดของ Console ที่เราต้องการสร้าง ซึ่งมี 4 ชนิด คือ
- เป็นโปรแกรมว่างเปล่าที่ไม่มีซอร์สโค๊ดให้เราเลย
- โปรแกรมจะสร้างซอร์สโค๊ดง่าย ๆ ให้เรา
- โปรแกรมจะสร้างซอร์สโค๊ด Hello World แสดงข้อความง่าย ๆ ให้เรา
- โปรแกรมจะสนับสนุนการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่ง MFC รายละเอียดส่วนนี้จะกล่าวถึงในส่วนต่อ ๆ ไป
ขอให้ผู้อ่านเลือก An empty project เพื่อสร้างโปรเจ็คเปล่า เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม Finish

ขั้นที่ 8 ลำดับถัดมา Visual C++ จะแจ้งให้เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจ็คของเรา ซึ่งโปรเจ็คของเราตั้งเก็บไว้ที่ ไดเร็คทอรี่ C:\vc\helloworld และสร้างโปรเจ็คชนิด Win32 Console กล่าวคือรันที่ Dos Prompt และมีชนิดเป็น Empty Console Application หรือโปรแกรมที่ไม่มีโค๊ดอะไรให้เรา เป็นโปรเจ็คเปล่า ๆ เอาไว้รันใน Dos เท่านั้น เมื่อรับทราบแล้วกดแป้น OK เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเขียนโปรแกรมต่อไป

ขั้นที่ 9 คลิ๊กที่รูปกระดาษซ้ายมือด้านบน จะปรากฎวินโดวส์ชื่อ Text1 สังเกตภาพด้านล่างนี้ ประกอบด้วยวินโดวส์ย่อย ๆ หลายอัน หนึ่งในนั้นคือ Text1 ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ท่านมองเห็นมั้ยว่า Text1 อยู่ไหน ถ้าไม่รู้ว่ามันคือตรงไหน กวาดสายตาไปทั่วทั้งรูปภาพ ถ้าท่านเห็น Text1 แล้วใช่แล้วครับมันคือ กรอบสี่เหลี่ยมที่มีสีน้ำเงินเข้มด้านบนเป็นแถบสถานะว่ากำลังถูก Active ในขณะนั้น บริเวณนี้เอง ที่เราจะใช้ในการเขียนโค๊ดภาษาซี

ขั้นที่ 10 เขียนโค๊ดแกรมภาษาซีที่นี่ในขั้นตอนนี้ผู้อ่าน เขียนโปรแกรมภาษาซีลงในวินโดวส์ชื่อ Text1 โดยพิมพ์ตามดังภาพด้านล่างนี้

ขั้นที่ 11 ในขั้นตอนถัดมาให้กดที่ปุ่ม Save (รูปแผ่น Disket) จากนั้นระบุชื่อไฟล์ว่า helloworld.c ดังภาพด้านล่างนี้ ขบวนการนี้เราเพียงกำลังบันทึกไฟล์เท่านั้น โดยเรากำหนดให้ซอร์สโค๊ดมีชื่อว่า helloworld.c

ขั้นที่ 12 เมื่อบันทึกเสร็จแล้วต่อไปเป็นการแทรกโค๊ดภาษาซีเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็ค โดยการคลิ๊กขวา แล้วเลือก Insert File into Project และเลือกชื่อไฟล์ ซึ่งตอนนี้คือคำว่า helloworld ขอให้ผู้อ่านพิจารณาจากภาพด้านล่างนี้

ขั้นที่ 13 ขั้นตอนการคอมไพล์ ขอให้ผู้อ่านใช้เมาส์คลิ๊กที่เมนู Build และเลือก Execute helloworld.exe หรือจะคอมไพล์โดยการใช้คีย์ลัด กล่าวคือกดแป้น Ctrl + F5 ซึ่งจะหมายถึงการคอมไพล์โค๊ดเช่นเดียวกัน (อย่าลืมว่ากด Ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยแป้น F5 ในขณะที่แป้น Ctrl ยังคงกดอยู่ จากนั้นปล่อยมือทั้งสองข้าง ออกมาจากคีย์บอร์ด)

ขั้นที่ 14 ในการคอมไพล์ทุกครั้ง Visual C++ จะสร้างไฟล์ .EXE ทุกครั้ง ในกรณีนี้ ไฟล์ดังกล่าวยังไม่ได้สร้างขึ้นมา ดังนั้น Visual C++ จะถามเพื่อแสดงการยืนยัน ที่จะคอมไพล์ด้วยข้อความดังภาพด้านล่างนี้

ขั้นที่ 15 เมื่อคอมไพล์เสร็จแล้วโปรแกรม Visual C++ จะทำการ Execute กล่าวคือสั่งให้ไฟล์ helloworld.exe ทำงานโดยอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ์ดังปรากฎดังภาพด้านล่าง ในตัวอย่างนี้ข้อความที่ต่อจากคำว่า Hello World จะเป็นคำว่า Press any key to continue หมายความว่าโปรแกรม Visual C++ จะอนุญาติให้โปรแกรมเมอร์ ตรวจสอบผลลัพธ์ ก่อนทุกครั้ง เมื่อโปรแกรมเมอร์ ตรวจสอบผลลัพธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดแป้นใด ๆ หนึ่งครั้งเพื่อปิดหน้าจอการ Execute ไปได้ เพื่อเข้าสู่การเขียนโปรแกรมต่อไป

ขั้นที่ 16 เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องการจบการทำงาน ผู้อ่านสามารถคลิ๊กที่เมนู File > Exit ซึ่งคล้ายกับการจบโปรแกรมทั่ว ๆ ไป

รายละเอียดการคอมไพล์ด้วย Visual C++ ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับโปรแกรมเมอร์มือใหม่ แต่เมื่อท่านสามารถคอมไพล์ผ่านแล้วหนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่าท่าน ได้ก้าวสู่อีกขั้นสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย Visual C++

ข้อมูลจาก http://www.electoday.com

คุณอาจสนใจ
การทำภาพ 3D Abstract
Webmaster siamicy.com (67,838 - 04 มิ.ย. 49)
ขั้นตอนการสร้าง Site Map
webthaidd (104,056 - 12 มี.ค. 51)
การตั้งค่าให้โน้ตบุ๊กใช้งานเครือข่ายไร้สายได้
เว็บไทยดีดี (14,295 - 25 ส.ค. 50)
การใช้งานความสัมธ์แบบ M:N ภาคปฏิบัติ
อ้ายคำปัน (36,607 - 03 ธ.ค. 49)
FreeCommander สำหรับคนเบื่อ Windows Explorer
เว็บไทยดีดี (13,956 - 22 ก.ย. 50)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (57,633 - 22 ต.ค. 51)
การใช้งานเครื่องมือ Blur Tool
น้องฝ้าย (76,773 - 22 ก.ย. 50)
การหาจำนวนวันที่ห่างกัน
Zerohate (35,651 - 28 พ.ย. 50)